Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej i Kurs na Chełmską


Regulamin
2. Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej
Kurs na Chełmską 2018 (siódma edycja)

Przedstawiamy Wam nasz regulamin biegu Kurs na Chełmską 2018 wraz z 2. Górskim Półmaratonem Pętli Tatrzańskiej.
Do wyboru oferujemy Wam dwa dystanse biegów (5 oraz 21 km).

1. CEL IMPREZY

- popularyzujemy sport i rekreację,
- propagujemy Wolontariat,
- promujemy Koszalin,
- popularyzujemy aktywną turystykę w lasach,
- zachęcamy do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Sport, rekreacja i wolontariat „SFX”
Nadleśnictwo Karnieszewice
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin

3. PATRONAT MEDIALNY

Rozbiegany Koszalin – BIEGNIJMY.pl
Centrum Informacji Lasów Państwowych

4. TERMIN I MIEJSCE

7 lipca 2018 roku (sobota), Koszalin, plac Gościńcowy pomiędzy sanktuarium i wieżą widokową w okolicach szczytu Góry Chełmskiej – Krzyżanka (136,2 m.n.p.m.)

5. PROGRAM

8:30 - 11:30 - biuro zawodów
10:00 – start honorowy do biegu na szczycie Góry Chełmskiej
10:05 - start ostry biegu na dystansie 5 km
12:00 - start ostry biegu na dystansie 21 km (półmaraton)
11:15 – wręczenie wyróżnień w biegu na 5 km (może zostać przesunięte w czasie)
16:00 – oficjalne zakończenie (może zostać przesunięte w czasie)

6. WPISOWE

Kurs na Chełmską 2018 na dystansie 5 km

0 zł (słownie: zero złotych)

2. Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej na dystansie 21 km

 I TERMIN - do 31 maja 2018 r.
    20 zł (zapewniamy IMIENNY MEDAL za ukończenie biegu)
		
 II TERMIN - od 1 do 17 czerwca 2018 r.
    25 zł (zapewniamy IMIENNY MEDAL za ukończenie biegu)
 	  
 III TERMIN - od 18 czerwca do 7 lipca 2018 r. (również w biurze zawodów)
    30 zł 

Wpisowe należy wnosić na konto bankowe:
Stowarzyszenie „SFX”, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin,
Pekao S.A. I o/Koszalin 52 1240 1428 1111 0010 4137 6817,
z dopiskiem „Wpisowe GPPT 2018, imię i nazwisko zawodnika, rocznik”.

W przypadku rezygnacji ze startu, bez względu na jej przyczyny, wpisowe nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

7. ZAPEWNIAMY

- numer startowy z agrafkami,
- elektroniczny, czipowy pomiar czasu,
- napój na mecie,
- dla biegu na dystansie 21 km - punkt z wodą w okolicy 6, 10 i 17 kilometra,
- zabezpieczenie medyczne Grupy Ratownictwa PCK Koszalin (www.grpckkoszalin.pl).

8. NAGRODY

Kurs na Chełmską 2018 na dystansie 5 km

- okolicznościowa pamiątka na mecie,
- puchar / trofeum za zajęcie I miejsca wśród kobiet oraz mężczyzn,
- wyróżnienie na podium i dyplom dla miejsc I-III w kategoriach wiekowych

2. Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej na dystansie 21 km

- unikalny MEDAL Z IMIENIEM* wręczany osobiście na oficjalnym zakończeniu,
- puchar za zajęcie miejsc I-III wśród kobiet oraz mężczyzn,
- wyróżnienie na podium i dyplom dla miejsc I-III w kategoriach wiekowych
* medal imienny będzie przygotowany dla osób z wpisowym opłaconym do 17 czerwca 2018 r., pozostali uczestnicy otrzymają medal bez swojego imienia

9. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby nieletnie do 18 roku życia mogą zostać dopuszczone do startu na dystansie krótszym, a od 18 roku życia na dystansie dłuższym - za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu oświadczenia w biurze zawodów).

Zawodnicy biorący udział w biegu są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem a w razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

10. ZGŁOSZENIA

Uczestnicy mają możliwość startu na obu dystansach. Warunkiem jest zakończenie biegu na dystansie 5 km przed rozpoczęciem półmaratonu.

Limit liczby uczestników na dystansie 5 km: BRAK
Limit liczby uczestników na dystansie 21 km: 120 osób (+10 organizatora)

Zgłoszenia elektroniczne: GPPT.pl/zapisy

Informacja o zapisanej osobie pojawią się na listach startowych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Zgłoszenia w dniu imprezy nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji w sekretariacie zawodów, który będzie mieścił się na placu dziedzińcowym (pomiędzy wieżą widokową, a Sanktuarium) od godz. 8:30.

Wszelkich informacji udziela:
Michał Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl)

11. TRASA BIEGU

Kurs na Chełmską 2018 na dystansie 5 km

Pętla o długości ok. 5 km, poprowadzona ścieżkami leśnymi w okolicy Góry Chełmskiej.

Łączne przewyższenie jednej pętli (różnica pokonywanych wysokości) wynosi ok. +/- 100m (czyli suma przewyższeń to 200 metrów).

2. Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej na dystansie 21 km

Pętla o długości ok. 10,55 km, poprowadzona ścieżkami leśnymi w okolicy Góry Chełmskiej.

Łączne przewyższenie jednej pętli (różnica pokonywanych wysokości) wynosi ok. +/- 300m (czyli suma przewyższeń to 600 metrów).

Łączne przewyższenie to ok. +/- 600 m na całym dystansie (różnica pokonywanych wysokości, czyli suma przewyższeń to 1200 metrów).

Dystans 21 km = 2 pętle

12. KLASYFIKACJA

Generalna Kobiet i Mężczyzn.

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (wg roku urodzenia):

K10, M10 – 19 lat i mniej
K20, M20 – 20-29 lat
K30, M30 – 30-39 lat
K40, M40 – 40-49 lat
K50, M50 – 50-59 lat
K60, M60 – 60-69 lat 
K70, M70 – 70 lat i więcej

13. KLASYFIKACJA PUNKTOWA

Kurs na Chełmską 2018 na dystansie 5 km uwzględniany jest do klasyfikacji punktowej biegów wraz z cyklem Leśna Piątka 2018.

Prowadzona będzie łączna klasyfikacja punktowa uwzględniająca następujące biegi na dystansie 5 kilometrów:

Leśna Piątka WOŚP 2018 - 14 stycznia 2018 roku (niedziela), 12:00
Leśna Piątka 2018 #1/4 - 26 kwietnia 2018 roku (czwartek), 18:30
Leśna Piątka 2018 #2/4 - 10 maja 2018 roku (czwartek), 19:00
Leśna Piątka 2018 #3/4 - 14 czerwca 2018 roku (czwartek), 19:00
Kurs na Chełmską 2018 - 7 lipca 2018 roku (sobota),
Leśna Piątka 2018 #4/4 - 13 września 2018 roku (czwartek), 18:30

- za każdy ukończony bieg uczestnik otrzyma ilość punktów wynikającą z zajętego miejsca w kategorii KOBIET lub MĘŻCZYZN (np. za 15. miejsce wśród mężczyzn uczestnik otrzyma 15 punktów, za 3. miejsce wśród kobiet uczestniczka otrzyma 3 punkty),

- do klasyfikacji brany jest pod uwagę uzyskany czas netto (w przypadku posiadania stosownych możliwości technicznych), lub czas brutto (w przypadku braku możliwości ustalenia czasów netto)

- osoby z tym samym czasem, zaokrąglonym do pełnych sekund, uzyskują tę samą lokatę na liście wyników

- aby zostać sklasyfikowanym w całym cyklu wymagane jest ukończenie co najmniej 5 z 6 przygotowanych biegów,

- do klasyfikacji ogólnej cyklu zaliczone zostanie pięć najlepszych wyników (z najmniejszą ilością punktów) uzyskanych we wszystkich startach,

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (wg roku urodzenia) widoczne będą wyłącznie na oficjalnym komunikacie z wynikami i nie będą skutkowały dodatkowymi wyróżnieniami i nagrodami.

K10, M10 – 19 lat i mniej
K20, M20 – 20-29 lat
K30, M30 – 30-39 lat
K40, M40 – 40-49 lat
K50, M50 – 50-59 lat
K60, M60 – 60-69 lat
K70, M70 – 70 lat i więcej

Wyniki z łączną klasyfikacją punktową biegów zostaną udostępnione na oficjalnej stronie Leśnej Piątki oraz w serwisie BIEGNIJMY.pl niezwłocznie po ich opracowaniu z należytą starannością, by możliwie realnie odzwierciedlały stan faktyczny rywalizacji.

14. DANE OSOBOWE

- dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,
- dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,
- przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,
- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,
- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu,
- przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,
- zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,
- administratorem Danych jest Stowarzyszenie SFX, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. ustanowienia zakazu wstępu do lasu)
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

16. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC MODYFIKACJOM